Všeobecné obchodní podmínky

§ 1 Uzavření smlouvy

Kupující je svou objednávkou (svou nabídkou smlouvy) vázán tři týdny – pokud je zboží skladem včetně vystaveného zboží, pak je vázán jeden týden. K uzavření smlouvy je nutné, aby prodávající písemně přijal objednávku. Objednávka kupujícího se však považuje za přijatou také tehdy, pokud prodávající neodmítne přijetí objednávky ve lhůtách uvedených v první větě.

§ 2 Ceny

Speciální navíc sjednané práce, které překračují rámec služeb zahrnutých ve smlouvě a kupní ceně, jako např. dekorační nebo montážní práce, budou fakturovány navíc a musí být zaplaceny nejpozději při odběru.

§ 3 Změny vyhrazeny

1. Sériově vyráběný nábytek se prodává podle vzoru nebo vyobrazení.
2. Neexistuje žádný nárok na dodání vystavených kusů, pokud nebylo při uzavření smlouvy sjednáno jinak.
3. Nepodstatné odchylky v barvě a textuře u dřevěných a plastových povrchů jsou v rozumné míře přípustné. Obdobně to platí pro textil (např. nábytkové a dekorační látky) co se týče odchylek v provedení oproti vzorovým látkám, zejména v barevném odstínu.

§ 4 Montáž

Pokud má kupující pochybnosti o vhodnosti určité stěny pro zavěšení příslušného nábytku nebo zařízení, pak je povinen to neprodleně oznámit prodávajícímu.

§ 5 Dodací lhůty

1. Pokud dojde k opoždění plnění na straně prodávajícího, může kupující po uplynutí přiměřené dodatečné lhůty, kterou pro plnění určí, od smlouvy odstoupit a/nebo požadovat náhradu škody namísto plnění.
2. Rozsah odpovědnosti vyplývá z ustanovení § 11 níže.

§ 6 Výhrada vlastnictví

1. Až do obdržení všech plateb, které má na základě této smlouvy kupující prodávajícímu zaplatit, jsou prodávajícímu poskytnuty následující zajištění, které na vyžádání dle své volby uvolní, pokud jejich hodnota překročí pohledávky o více než 20 %.
2. Zboží zůstává ve vlastnictví prodávajícího. Kupující bude uchovávat zboží, které je ve vlastnictví prodávajícího, bezplatně. O zboží, u něhož existuje výhrada vlastnictví prodávajícího, musí kupující pečovat s péčí řádného hospodáře. Kupující nesmí nakládat se zbožím, u něhož existuje výhrada vlastnictví. Každá změna umístění a jakýkoliv zásah třetí osoby, zejména zastavení zboží, musí být prodávajícímu okamžitě sděleno.
3. Pokud prodávající odstoupí od smlouvy v případě, kdy kupující neposkytnul plnění nebo plnění neposkytnul zcela v souladu se smlouvou, může zboží, u kterého existuje výhrada vlastnictví, požadovat od kupujícího nazpět. Tím nejsou vyloučeny nároky prodávajícího na náhradu škody.

§ 7 Přechod rizika

Přechod rizika náhodné ztráty a náhodného poškození zboží přechází na kupujícího v okamžiku předání prodávaného zboží. Za proběhlé předání se považuje i situace, kdy se kupující ocitl v prodlení s přijetím.

§ 8 Nároky při porušení závazku odebrat zboží

1. Pokud kupující i po uplynutí přiměřené lhůty, kterou mu k tomu prodávající stanovil, odmítá provést sjednaný odběr zboží ve stanoveném termínu, a tím porušuje svůj závazek ze smluvního vztahu, nebo již dříve vážně a konečně prohlásil, že zboží nechce odebrat, a tím porušil svůj závazek ze smluvního vztahu, může prodávající namísto plnění požadovat náhradu škody, s výjimkou případu, kdy kupující nenese za porušení závazku odpovědnost.
2. Jako náhradu škody namísto plnění může prodávající v těchto případech požadovat 25 % z ceny objednávky bez jakýchkoliv srážek, pokud kupující neprokáže, že žádná škoda nevznikla nebo je podstatně nižší než požadovaná paušální částka. Právo prodávajícího, jako např. u zboží zhotoveného na zakázku, uplatňovat náhradu vyšší doložené škody zůstává tímto nedotčeno.
3. Za předpokladů uvedených výše v bodě 1 se ocitá kupující v prodlení s odběrem kupovaného zboží. Pokud prodlení trvá déle než jeden měsíc, musí kupující zaplatit vzniklé náklady na uskladnění. Pro uskladnění může prodávající využít také služeb přepravních firem.

§ 9 Odstoupení od smlouvy a vrácení zboží

1. Prodávající je osvobozen od povinnosti dodat, pokud výrobce definitivně ukončil výrobu objednaného zboží, pokud definitivní nedodání prodávajícímu bylo způsobeno z důvodu vyšší moci a prodávající v obou výše uvedených případech není schopen obstarat objednané zboží za podmínek, které jsou pro něj v rozumné míře přijatelné, za předpokladu, že tyto okolnosti nastaly teprve po uzavření smlouvy a prodávající za nedodání není odpovědný. O těchto okolnostech musí prodávající kupujícího neprodleně informovat a okamžitě vrátit protiplnění, která od kupujícího přijal.
2. Právo na odstoupení od smlouvy má prodávající tehdy, pokud kupující uvedl nepravdivé údaje o skutečnostech, které mají vliv na jeho bonitu, kromě případu, kdy kupující okamžitě provede platbu předem. Právo odstoupit od smlouvy má prodávající také tehdy, pokud je po uzavření smlouvy zjevné, že jeho nárok na kupní cenu je ohrožen nízkou bonitou kupujícího, a kupujícího neúspěšně vyzval, aby v přiměřené lhůtě, současně ruku v ruce s plněním, které má poskytnout prodávající, zaplatil kupní cenu nebo poskytnul zajištění.
3. S výjimkou splátkového prodeje má prodávající v případě svého oprávněného odstoupení od smlouvy a vrácení dodaného zboží nárok na vyrovnání za výdaje, přenechání k užívání a snížení hodnoty podle následujících pravidel:
a) Za výdaje vynaložené v důsledku smlouvy jako jsou náklady na dopravu, montáž apod.: náhrada v plné výši vzniklých výdajů.
b) Za snížení hodnoty dodaného zboží a jeho přenechání k užívání platí následující paušální sazby: aa) pro nábytek s výjimkou čalouněného zboží při odstoupení od smlouvy a vrácení zboží po jeho dodání
– během 1. půlroku 35 % z kupní ceny
- během 2. půlroku 45 % z kupní ceny
- během 3. půlroku 60 % z kupní ceny
- po uplynutí 3. půlroku minimálně 80 % ale ne více než 100 % z kupní ceny.
bb) pro čalouněné zboží při odstoupení od smlouvy a vrácení zboží po jeho dodání
– během 1. půlroku 45 % z kupní ceny
- během 2. půlroku 60 % z kupní ceny
- během 3. půlroku 70 % z kupní ceny
- po uplynutí 3. půlroku minimálně 80 % ale ne více než 100 % z kupní ceny.
Proti těmto paušálním nárokům prodávajícího zůstává kupujícímu  možnost prokázat, že prodávajícímu nevnikla žádná nebo jen podstatně menší škoda.

§ 10 Nároky z vad

1. Prodávající je v zásadě odpovědný v rozsahu stanoveném platnými právními předpisy.
2. K tomu se sjednává následující výjimka a doplnění:
a) Pro odpovědnost prodávajícího za náhradu škody platí ustanovení § 11 níže.
b) Promlčecí lhůta pro nároky kupujícího u vad použitého zboží je pouze jeden rok od dodání příp. předání použitého zboží. Tato zkrácená promlčecí lhůta se nevztahuje na odpovědnost prodávajícího podle ustanovení § 11 bodů 1, 4 a 5 níže.

§ 11 Odpovědnost

1. Za všechny škody spočívající v úmyslném nebo hrubě nedbalém porušení povinností prodávajícího, jeho zákonných zástupců nebo pomocníků při plnění ručí prodávající podle zákonných ustanovení.
2. Prodávající ručí podle zákonných ustanovení také za škody způsobené prostou nedbalostí, pokud se tato nedbalost týká porušení povinností, jejichž splnění teprve vůbec umožňuje řádné plnění smlouvy a na jejichž dodržování se kupující může pravidelně spolehnout; v těchto případech je ale odpovědnost za náhradu škody omezena na předvídatelnou, typicky vznikající škodu.               
3. Prodávající ručí také v případě, že kupujícímu přísluší nárok na náhradu škody místo plnění. Pokud je škoda v těchto případech způsobená prostou nedbalostí, je odpovědnost prodávajícího za náhradu škody omezena na předvídatelnou, typicky vznikající škodu.
4. Pokud prodávající pro zboží nebo jeho části garantoval určité vlastnosti a/nebo garantoval trvanlivost, pak je odpovědný také na základě takové záruky. Za škodu v souvislosti s absencí garantované vlastnosti nebo trvanlivosti, která ale nevznikla bezprostředně na zboží, však prodávající odpovídá pouze v případě, že je riziko takové škody výslovně zahrnuto v příslušné garanci vlastnosti nebo trvanlivosti.
5. Úpravami předcházejících bodů 1 až 4 zůstává nedotčená odpovědnost prodávajícího podle zákonných ustanovení kvůli zaviněnému ohrožení života, zranění či poškození zdraví; jeho odpovědnost podle zákona o ručení za výrobek a jeho odpovědnost za nároky kvůli vadám, jestliže vady podvodně zamlčel.                                                                                                                            
6. Širší odpovědnost prodávajícího za náhradu škody než je uvedeno v bodech 1 až 5 je – bez ohledu na právní povahu uplatněného nároku – vyloučeno. Platí to zejména pro nároky na náhradu škody ze zavinění při uzavření smlouvy, kvůli jiným porušením smlouvy nebo kvůli nárokům z nedovoleného jednání na náhradu věcných škod. Platí to dále také v případě, že kupující požaduje místo nároku na náhradu škody místo plnění náhradu zbytečných výdajů.          
7. Pokud je odpovědnost prodávajícího za náhradu škody vyloučena nebo omezena, platí to také pro osobní odpovědnost za náhradu škody ze strany jeho zaměstnanců, pracovníků, zástupců a pomocníků při plnění.

§ 12 Alternativní způsoby řešení sporů ze spotřebitelských smluv

1. Smírčích řízení před rozhodčími soudy pro spotřebitelské spory se prodejce neúčastní; není k tomu ani povinen.

Stav:  03/2019